Spolek Liška Lysolaje - Stanovy spolku

 

Článek I

Název:  Spolek Liška Lysolaje

Sídlo: Praha Lysolaje

Spolek Liška Lysolaje je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., a sídlí v Sídlištní 202/2 165 00 Praha Lysolaje.

 

Článek II

Účel spolku, cíl a poslání

Posláním spolku je aktivní rozvoj a podpora komunitního života pořádáním společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí. Cílem spolku je aktivní zapojování obyvatel všech věkových skupin do života v komunitě, podpora principu svépomocných skupin, aktivizace dobrovolníků a podpora rozvoje občanské společnosti a místní pospolitosti. Účelem spolku je primární prevence patologických jevů nejen v rodině a v místě sídla spolku, ale i v celé  společnosti.

 

Článek III

Předmět činnosti

1. K podpoře svého poslání dle čl. 2 spolek provozuje zejména tyto činnosti:

a) organizuje společenské, sportovní, kulturní a vzdělávací programy pro děti školního i předškolního věku, pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi, program pro mládež a dospělé

b) zřizuje svépomocné skupiny k prevenci patologických jevů v rodině a ve společnosti

c) vytváří prostor pro mezigenerační setkávání obyvatel

d) pořádá sportovní, kulturní a charitativní akce pro širokou veřejnost

e) podílí se na obnově tradic v obci

f) spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě

g) ve spolupráci s městskou částí se podílí na plánu komunitního rozvoje

h) svou činností podporuje vznik lysolajského komunitního centra

ch) svou činností pomáhá propagovat myšlenku  trvale udržitelného rozvoje s respektem k  místnímu přírodnímu prostředí

 

2. Vedlejší činnost

K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

 

Článek IV

Člen spolku

 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba od 18 let, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.

 

2. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky do spolku. O přijetí rozhoduje  členská schůze Spolku Liška Lysolaje. Svojí přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

 

3. Členové mají právo

a) účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím

b) volit a být voleni do orgánů spolku

c) požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se fungování spolku

 

4. Členové mají povinnost

a) chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku

b) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů

c) šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením

 

5. Členství ve spolku zaniká

a) úmrtím člena

b) dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku

c) dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení

 

Článek V

Orgány spolku

 

1. Orgány spolku jsou členská schůze, předseda/kyně a místopředseda.

 

2. Předseda a místopředseda je statutárním orgánem spolku. Zastupují spolek navenek jednotlivě a starají se o běžný chod spolku v období mezi členskými schůzemi. Při své činnosti jsou vázáni rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem. Mohou plnou mocí pověřit jiného člena spolku k určitým aktivitám -  správě účtu, zastupování spolku při jednání s finančním úřadem apod.

 

3. Předsedu a místopředsedu volí členská schůze na pětileté funkční období.

 

4. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o všech organizačních věcech, které se týkají spolku. Schází se nejméně jednou ročně. Předseda nebo místopředseda svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li ho o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku.

 

5. Elektronickou pozvánku na členskou schůzi rozesílá předseda nebo místopředseda všem členům spolku nejméně 7 dní před termínem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání schůze a její program. Členská schůze se koná minimálně 1x ročně.

 

6. Záležitost, která nebyla uvedena v programu, je možné na schůzi projednávat pouze tehdy, pokud s tím souhlasí nejméně dvě třetiny členů spolku.

 

7. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem a o přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů spolku.

 

8. Předseda zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 14 dní po konání schůze na elektronickém úložišti, ke kterému mají členové spolku nasdílený přístup.

 

Článek VI

Dobrovolné zrušení spolku

 

1. Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba  souhlasu dvou třetin všech členů spolku.

2. S likvidačním zůstatkem bude naloženo podle rozhodnutí členské schůze.

 

Článek VII

První členové/nky orgánů

 

Předsedkyní Spolku Liška Lysolaje je Marcela Blažková.

Místopředsedkyní Spolku Liška Lysolaje je Jana Zháňalová

 

V Praze dne 2.8.2015

 

Blog

14.12.2016 10:22
Vypečený advent pro maminky Slíbené těsto na perníky 300 gr. hladké mouky špetka soli 1 lžička prášku do pečiva (použila jsem ten do perníku) 1 lžička mleté skořice, 1/4 lžičky mletého hřebíčku (místo toho se dá použít směs koření do perníku, pokud ji seženete) Kdo má rád perníky tmavší, může...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Městská část Praha Lysolaje

Praha Lysolaje

Patron MC Liška

 

 

 

Lysolajské dění

V této rubrice nejsou žádné články.

Spřátelené weby

 

Podlahy Bureš

Hasiči Lysolaje

MK Rybička

Suchdol.net

 

Liška u vás

Sdílejte na svém webu odkaz na naše stránky, za umístění ikonky na váš web předem pěkně děkujeme, na oplátku zveřejníme váš odkaz u nás.

Mateřské centrum Liška o.s. - pravidelný program pro rodiny s dětmi Lysolaje - Praha 6

Kontakt

Spolek Liška Lysolaje Sál hasičské zbrojnice
Lysolajské údolí 113/38
165 00 Praha 6 Lysolaje

Spolek vznikl 5.4.2011.
IČO: 22894730
Číslo účtu: 2400903013/2010
Fio banka, a.s.

Korespondenční adresa:
Spolek Liška Lysolaje
Marcela Blažková
Sídlištní 202/2
165 00 Praha 6 Lysolaje
+420 775 210 624 marcela@panoch.net